Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด นำโดยท่านนายก ท่านรองนายก ลงพื้นที่ทำความสะอาดตัดหญ้า บริเวณถนนสองข้างทาง ม.8 คลองกระออม และทางไปรพสต. คลองกระออม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เปิดบริการทุกวัน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เพื่อดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ

โดยผลที่ได้มติจากการประชุ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้ทำการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ(เป็นการชั่วคราว) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1เมษายน 2565 เนื่องด้วยพบบุคลากรติดเชื้อ(COVlD-19)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jnci3

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ ( ปภ) ลงพื้นพื้นที่สูบน้ำท่วม หมู่บ้าน พฤกษา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลาแจกใบงานพร้อมอาหารเสริมนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้เวลา 8.00 น.เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ ( ปภ) ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 6

Continue Reading...