กองคลัง

น.ส.อัชราภรณ์  สันติวิทยารมณ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
083-641-5199

น.ส.สุภลักษณ์ ปิดตานัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร.085-331-0638

นายสุรเชษฏ์ เพียรสร้างวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.083-882-2244

น.ส.กฤษณา เหลืองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร.086-618-1342

นางจิตติมา คชบุรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร.082-485-4639

นางสาวสุชานุช หอมจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร.096-472-7979

น.ส.พัธริดา เนียมหอม
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็ยรายได้
โทร.099-329-3515

นายศุภกร ผลัดรื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร.084-677-3128

นายพิศิษฏ์ พรธนพงศ์เกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.085-946-8079

นางสาวพรทิพย์ สอนจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.083-715-5185

นางกนกวรรณ อยู่มาก
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร.089-510-3431

นายวสันต์ คุ้มทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.085-160-2704

Admin

Share: