สมาชิกสภา

นายสนั่น คงวารี
ประธานสภา อบต.นาเกลือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
087-989-0503

นายไวยวุฒิ หาญคุณากุล
ปลัด อบต.นาเกลือ
เลขานุการสภา อบต.นาเกลือ
095-651-9828

– ว่าง –
รองประธานสภา อบต.นาเกลือ

นายเกียรติรัตน์ แตงอุไร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
089-798-9513

นายปราโมทย์ ประทุมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
089-985-3791

นางภิรมณ์ อ่วมสอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
080-454-7993

นางสาวรัฐรวี หลักเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
087-676-2739

นายสุรพงษ์ อ่วมสอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
094-669-5577

นายสนั่น คงวารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
087-989-0503

นายชัยวัฒน์ ฟุ้งสวาทสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
099-156-3865

นางขวัญศิริ ณ นครสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
080-622-1416

Admin

Share: