กองการศึกษา

นางสาวนลินรัตน์ เหนือโท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.096-935-5646

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวสุกัญญา ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.081-011-7590

นางสาวมาริษา สอนจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร.085-346-9782

น.ส.ศิวพร อ่องแตง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.089-402-9827

น.ส.ณฐธยากรณ์ ศิริภัทรมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
โทร.094-029-9799

นางภรณี อ่วมสอาด
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.089-507-4709

น.ส.สุจิรา แก้วสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.081-409-7393

นางกัณฑิมา ลอยไสว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.081-494-2463

น.ส.สายรุ้ง เหลืองอ่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.097-165-1348

นางหทัยกาญจน์ หลำต๋ำ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทร.084-643-0501

Admin

Share: