กองการศึกษา

กองการศึกษ
ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติส่งเสริมงานประเพณี งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม และงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

ฝ่ายบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Share: