หัวหน้าส่วนราชการ

นายไวยวุฒิ หาญคุณากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
080-486-2355

พันจ่าเอกปริญญา จันทร์ขจร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
087-717-0371

น.ส.ชลทิชา นาคสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
089-301-9055

น.ส.อัชราภรณ์  สันติวิทยารมณ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
083-641-5199

น.ส.นลินรัตน์ เหนือโท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
096-935-5646

นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-036-9669

นายอาทิตย์ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
084-645-3633

พันจ่าเอกปริญญา จันทร์ขจร
รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
087-717-0371

Admin

Share: