สำนักปลัด

น.ส.ชลทิชา นาคสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-301-9055

น.ส.นิติรัตน์ ม่วงสาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.098-824-5592

น.ส.สุภลักษณ์ ปิดตานัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.085-331-0638

นางสาวสรวีย์ สดใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.063-726-2537

นายธนวัฒน์ สุรรณวิสูตร์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.088-954-9373

– ว่าง –
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวชุลิตา แสนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.064-223-9946

น.ส.พีรยา หลำต๋ำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
โทร.087-679-3677

นางสาวสิริภาภรณ์ คำสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร.095-737-8807

นายศิริเดช ธรรมนารถสกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร.095-778-8084

น.ส.สกุลณี จันทรโชติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
โทร.064-051-9722

น.ส.สุธิดา อ่วมสอาด
คนงานทั่วไป
โทร.082-345-5988

นายสิทธิชัย พับบรรจง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.099-656-5594

Admin

Share: