กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

Share: