กองสวัสดิการสังคม

นายอาทิตย์ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.084-648-3633

นางสาวพิมพ์นารา เรืองสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร.095-482-4346

น.ส.ชุลีพร ศรีศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.087-700-7736

นายเรืองสกล ฟุ้งสวาท
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร.064-153-9944

นางศรีจันทร์ พลับพลา
คนงานทั่วไป
โทร.081-646-6810

Admin

Share: