ข้อมูลสภาพทั่วไป

พื้นที่
พื้นที่ตำบลนาเกลือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 32.96 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
และตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมฟ้าผ่า
และตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ำทะเลท่วมถึง ราษฏรส่วนใหญ่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมคลอง และการสัญจรไป-มา ส่วนใหญ่ใช้ทางน้ำโดยมีเส้นทางหลักคือคลองสรรพสามิต ปัจจุบันมีถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือเป็นถนนสายหลัก

 

 

การศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทะเล

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
– โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
– โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไท

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

 

สถาบันองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

– วัดสาขลา
– วัดศรีคงคาราม
– วัดภาวนาราม

สาธารณสุข

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสมุทรไทย
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทะเล
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกะออม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

สถานีตำรวจ – แห่ง

 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง

 

สมาชิก อปพร. 20 คน
อาชีพของประชาชนในเขตตำบลนาเกลือ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการและทำงานบริษัทเอกชน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

– ธนาคาร – แห่ง
– โรงแรม – แห่ง
– ปั๊มน้ำมันแบบมือหมุน 5 แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
– โรงสี – แห่ง

 

กลุ่มอาชีพ ทั้งหมด 7 กลุ่ม

– กลุ่มปูรามเกียรติ์

– กลุ่มพัฒนาอาชีพปูสต๊าฟ

– กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือพัฒนา

– กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา

– กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนา

– กลุ่มแม่บ้านสตรีพัฒนา

– กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเกลือ
การคมนาคม
การคมนาคมของประชาชนตำบลนาเกลือสามารถติดต่อกับตำบลอื่น โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ำ ทางบก มีถนนสายหลักคือ ถนนสายสุขสวัสดิ์-นาเกลือ และทางน้ำ จะมีคลองสรรพสามิตและคลองสายต่าง ๆ ในการเดินทาง

 

การโทรคมนาคม

– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 7 ตู้
– อินเตอร์เน็ต (อินเตอร์เน็ตตำบล สำนักงาน อบต.นาเกลือ) 1 แห่ง
– สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (เสียงตามสาย)  3 แห่ง

 

การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 8 หมู่บ้าน ครบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เป็นคลองติดต่อกับอ่าวไทย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาบาดาล 1 แห่ง (บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,7)

เขตการปกครอง

ตำบลนาเกลือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านทั้งหมด 8  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 ขุนสมุทรไทย 5 สาขลา
2 คลองนาเกลือ 6 คลองทะเล
3 สาขลา 7 สาขลา
4 สาขลา 8 คลองกระออม

จำนวนประชากร

ตำบลนาเกลือมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,913 คน  แยกเป็นชาย 5,788 คน  หญิง 6,125  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 354 คน / ตารางกิโลเมตร   ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) รวมทั้งหมด
(คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
หมู่ที่ 1 บ้านขุนสมุทรไทย 551 558 1,109 453
หมู่ที่ 2 บ้านคลองนาเกลือ 435 500 935 266
หมู่ที่ 3 บ้านสาขลา 553 595 1,148 438
หมู่ที่ 4 บ้านสาขลา 448 497 945 366
หมู่ที่ 5 บ้านสาขลา 396 374 770 273
หมู่ที่ 6 บ้านคลองทะเล 503 517 1,020 400
หมู่ที่ 7 บ้านสาขลา 483 514 997 373
หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระออม 2,419 2,570 4,989 2,324
รวม 5,788 6,125 11,913 4,893

*ข้อมูล จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน  มกราคม  2564

Admin

Share: