กองช่าง

 

ส่วนโยธา
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงสร้างการใช้จ่ายเงินของ อบต.การขอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อมและจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

ฝ่ายควบคุมอาคาร

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

Share: