กองช่าง

นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-036-9669

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายนิสสรณ์ แสนบุตร
นายช่างเขียนแบบ
โทร.087-507-1486

นางสาวศิรินรัตน์ คำแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.082-454-7667

นางสุกัญญา เข่งสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.091-535-1238

นายเกรียงศักดิ์ บัวทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร.087-815-4214

Admin

Share: