กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันจ่าเอกปริญญา จันทร์ขจร
รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.087-717-0371

นายฐิติวัฒน์ คำดี
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร.098-093-6399

นางสาวอรจิตร คำกันหา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.098-746-6290

น.ส.ปิยวรรณ เนียมหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.099-232-6459

นางสาวศุลิษา สิมพาลดง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร.093-461-3332

น.ส.สายพิณ ฉุนมา
คนงานประจำรถขยะ
โทร.061-721-9004

นายประเชิญ บุญมี
คนงานประจำรถขยะ
โทร.086-065-4835

น.ส.นิสา ชะเอมไทย
คนงานประจำรถขยะ
โทร.085-324-7416

นายสายชล ฉุนมา
คนงานประจำรถขยะ
โทร.085-910-6984

นายสารัตน์ ชิวชาวนา
คนงานทั่วไป
โทร.083-450-3375

นายนิรุตติ์ เอี่ยมอุดม
คนงานประจำรถขยะ
โทร.087-511-5756


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่การฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

งานบริหารงานสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

งานป้องกันและควบคุมโรค

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานอธิการการแพทย์ฉุกเฉิน

  •  
Admin

Share: