คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

(๑) การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(๒) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(๓) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
(๕) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๖) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๗) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(๘) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(๙) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(๑๐) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
(๑๑) การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(๑๒) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(๑๓) การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๑๔) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๕) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(๑๖) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(๑๗) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(๑๘) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(๑๙) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(๒๐) การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
(๒๑) การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒๒) การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
(๒๓) การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
(๒๔) การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
(๒๕) การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒๖) การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(๒๗) การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(๒๘) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
(๒๙) การขออนุญาตการใช้น้ำประปาของการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
(๓๐) การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(๓๑) การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
(๓๒) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
(๓๓) การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
(๓๔) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
(๓๕) การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(๓๖) การแจ้งขุดดิน
(๓๗) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(๓๘) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(๓๙) การแจ้งถมดิน
(๔๐) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(๔๑) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(๔๒) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(๔๓) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(๔๔) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
(๔๕) การรับชำระภาษีป้าย
(๔๖) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๔๗) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
(๔๘) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(๔๙) การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
(๕๐) การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Share: