Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับจอดรถเก็บขยะและรถดับเพลิง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านนายศักดา มั่นสุวรรณ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณเกาะยายต๋ง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านคุณเป๊าะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ ๑ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...