แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 15/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ 03/11/2023
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน 27/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 57,375 กล่อง 31/05/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 10/04/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 07/03/2023
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 30/01/2023
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ บริเวณหน้าบ้านคุณมยุรา สุดถนน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 08/12/2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 01/12/2022
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 29/11/2022
จัดจ้างออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 22/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 63,990 กล่อง 28/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 63,990 กล่อง 28/10/2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 07/10/2022
โครงการยกระดับถนน คสล.ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ(บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สะพานข้ามคลองยายบู่) หมู่ที่ 3 25/08/2022
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ 15/08/2022
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ จากแยกโครงการหมู่บ้านสิริเพลสถึงโครงการหมู่บ้านพฤกษา 34 หมู่ที่ 8 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 20/07/2022
โครงการยกระดับถนน คสล.ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ(บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สะพานข้ามคลองยายบู่) หมู่ที่ 3 10/06/2022
กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 18/03/2022
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 จำนวน 65,340 กล่อง 05/11/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ๖A ๒๐B ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๒๔๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างสะพานคลองยายบู่(ถนนหลังวัด สาขลา) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร คสล. บริเวณหน้าวัดภาวนาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณอู่ประจวบ หมู่ที่ ๖(ช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ช่วงที่ ๔) ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านนายสน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนไกลกังวล ถึงบริเวณคลองเจ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก 1 ข้าง บริเวณคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพลาสติกพร้อมเก้าอี้ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 12566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 57,375 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา หมู่ ๓ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้า (ตอนที่ ๒) บริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างบริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ของกองช่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมห้องน้ำข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2019
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนไกลกังวล ถึงบริเวณคลองเจ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก 1 ข้าง บริเวณคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ บริเวณหน้าบ้านคุณมยุรา สุดถนน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2023
จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บริเวณริมคลองแพรกเข้ บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ แก้วปิยะทรัพย์ ถึงบ้านนางหมวย แก้วปิยะทรัพย์ (ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2023
จ้างจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลัง อบต.นาเกลือ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ของกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๔ นางอมรรัตน์ เต่าทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
จ้างจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนไกลกังวล ถึงบริเวณคลองเจ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/09/2023
จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑,๒,๓,๔,๕) ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้าง ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณหมู่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๗) ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างสะพานคลองยายบู่(ถนนหลังวัด สาขลา) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเกลือ จำนวน ๓ จุด ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก 1 ข้าง บริเวณคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ(บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สะพานข้ามคลองยายบู่) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๗๓๑ สมุทรปราการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่หลวงพ่อโตวัดสาขลาตำบลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างบริหารประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างบริหารประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานเพื่อติดต่อประสานงานในแต่ละกอง สำนักปลัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลงานเกลือ สำนักปลัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่นักการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ของกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการคนงานทำความสะอาดถนนและตัดหญ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการคนงานทำความสะอาดถนนและตัดหญ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างเหมาบริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคางานก่อสร้างและงานซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน ของกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการคนงานทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติงานพนักงานดูแลสนามกีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่นักการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติงานพนักงานดูแลสนามกีฬา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างบริการคนงานทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างเหมาบริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคางานก่อสร้างและงานซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน ของกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่