แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖,๘๗๕.๐๐ กล่อง 29/05/2024
จ้างออกแบบ เขียนแบบ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบริเวณวัดศรีคงคาราม หมู๋ที่ 6 ตำบลนาเกลือ 29/04/2024
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบริเวณวัดศรีคง พร้อมหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 6 22/01/2024
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและบ่อพัก บริเวณถนนหลังวัด หมู่ที่ 3 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานข้ามคลองลัด 26/12/2023
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 15/11/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ 03/11/2023
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน 27/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 57,375 กล่อง 31/05/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 10/04/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 07/03/2023
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 30/01/2023
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ บริเวณหน้าบ้านคุณมยุรา สุดถนน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 08/12/2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ 01/12/2022
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 29/11/2022
จัดจ้างออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 22/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 63,990 กล่อง 28/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 63,990 กล่อง 28/10/2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 07/10/2022
โครงการยกระดับถนน คสล.ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ(บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สะพานข้ามคลองยายบู่) หมู่ที่ 3 25/08/2022
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ 15/08/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกันสาดเมทัลชีท หลังคาโดมเอนกประสงค์ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส สันเขื่อนข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกเข้ถึงศาลาไม้ที่พักผู้โดยสารหน้าบ้านนายสุบิน บุญแช่ม หมู่ที่ 1(ช่่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 จำนวน 7 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับจอดรถเก็บขยะและรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านนายศักดา มั่นสุวรรณ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและบ่อพัก บริเวณถนนหลังวัด หมู่ที่ 3 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานข้ามคลองลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางไม้ลูกระนาด บริเวณเกาะยายต๋ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านคุณเป๊าะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ๖A ๒๐B ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๒๔๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างสะพานคลองยายบู่(ถนนหลังวัด สาขลา) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร คสล. บริเวณหน้าวัดภาวนาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณอู่ประจวบ หมู่ที่ ๖(ช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ช่วงที่ ๔) ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านนายสน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท พร้อมห้องน้ำข้างสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2019
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกันสาดเมทัลชีท หลังคาโดมเอนกประสงค์ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลส สันเขื่อนข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกเข้ถึงศาลาไม้ที่พักผู้โดยสารหน้าบ้านนายสุบิน บุญแช่ม หมู่ที่ 1(ช่่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกเข้ถึงศาลาไม้ที่พักผู้โดยสารหน้าบ้านนายสุบิน บุญแช่ม หมู่ที่ 1(ช่่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 จำนวน 7 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับจอดรถเก็บขยะและรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านนายศักดา มั่นสุวรรณ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและบ่อพัก บริเวณถนนหลังวัด หมู่ที่ 3 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานข้ามคลองลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางไม้ลูกระนาด บริเวณเกาะยายต๋ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านคุณเป๊าะ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนไกลกังวล ถึงบริเวณคลองเจ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 68 ถึงบ้านเลขที่ 153 ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก 1 ข้าง บริเวณคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายสุรชัย ทับทิม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกเข้ถึงศาลาไม้ที่พักผู้โดยสารหน้าบ้านนายสุบิน บุญแช่ม หมู่ที่ 1(ช่่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 จำนวน 7 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2024
จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานพนักงานดูแลสนามกีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖,๘๗๕.๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับจอดรถเก็บขยะและรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด บริเวณบ้านนายศักดา มั่นสุวรรณ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมราวกันตก 2 ข้าง บริเวณบ้านนายดำรงค์ ผัดลื่น (หลังวัดสาขลา) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและบ่อพัก บริเวณถนนหลังวัด หมู่ที่ 3 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานข้ามคลองลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2024
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาติดต่อประสานงานติดตามงานในแต่ละกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงต้นไม้และกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบ อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาเปิด ปิดน้ำประปามิเตอร์น้ำประปา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างจ้างเหมาเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,จอ LCD และเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ-จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ไป-กลับ) ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ รวม ๓ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางไม้ลูกระนาด บริเวณเกาะยายต๋ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกเข้ถึงศาลาไม้ที่พักผู้โดยสารหน้าบ้านนายสุบิน บุญแช่ม หมู่ที่ 1(ช่่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ(บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-สะพานข้ามคลองยายบู่) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2022
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพานทางเดินเท้าบริเวณบ้านลุงบุญสมถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้พยาบาล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาช่วยปฎิบัติงานในซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างจ้างเหมาตามโครงการแข่งขัน ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด สาขลาคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และงานเกี่ยวกับการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาเกลือ ของกองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๔,๐๗๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฮเบย์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โทรโข่งแบบมือถือ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฉาย LED ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๗๓๑ สมุทรปราการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่หลวงพ่อโตวัดสาขลาตำบลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างบริหารประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างบริหารประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่