แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

แต่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ Do’s & Don’ts โดยมี พ.จ.อ.ปริญญา จันทร์ขจร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นวิทยากรฝึกอบรม

Share: