วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เพื่อดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือ


โดยผลที่ได้มติจากการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 22 โครงการ จะดำเนินการไปพัฒนาตำบลนาเกลือ ต่อไป

เพิ่มเติม ผ02

รายชื่อข้อมูลของผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคมครั้ง 1 2566

Share: