Posted in รายงานทางการเงิน

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2561

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ 2561

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2561

Continue Reading...